Branches for issuing Medad cards

City - Branch

 locations 

AlWorood  - Riyadh
 
ALRawdah  - Riyadh

ALTakasusi  - Riyadh

Alnaseem  - Riyadh

Badiah  - Riyadh

Al Dayree Janobi -Riyadh

AlHamra  - Riyadh

West Ring  - Riyadh

AlSahafah  - Riyadh

AlTahlyah  - Riyadh

Al Yarmouk  - Riyadh

AlMalaz  - Riyadh

Ashrafiyyah  - Unayzah

Alsafra  - Buraydah

Ar Rass

Hail

AlSafa  - Jeddah

Sari  - Jeddah

ALTahliah - Jeddah

King Road  - Jeddah

Aziziyah  - Makkah

Fisaleah  - Taif

ALAlMadinah -King Abdullah Road

Sultanah -ALAlMadinah

Yanbu Albahar  

Tabuk

Qurayatt

Khalidiya  - Khamis Mushait

Najran

Abha  - Abha

Jazan

AlKornaish  - AlDammam

AlFaysaliya  - AlDammam
Aqrabia - AlKhobar

AlJammah - AlHafouf

AlWorood Ladies - Riyadh 

 ALTakasusi Ladies - Riyadh 

Rehab Ladies  - Jeddah

King Road Ladies  - Jeddah 

AlKhobar Ladies - Aqrabia


Contact Us

down arrow